Category: Bán kết 2017

Như Mỹ

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnames#teamThaoThruc viên: Như Mỹ#LuxuryBeauty #teamNhuMyChi tiết: http#teamNhuMhyuty.timnguoimau.com/nhu-my/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


26/11/2017 0

Thảo Trúc

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Thảo Trúc#LuxuryBeauty #teamThaoTrucChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/thao-truc/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


26/11/2017 0

Thanh Thảo

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Thanh Thảo#LuxuryBeauty #teamThanhThaoChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/thanh-thao/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


26/11/2017 0

Tú My

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Tú My#LuxuryBeauty #teamTuMyChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/tu-my/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


25/11/2017 0

Phương Nam (Phuong Nami)

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Phương Nam (Phuong Nami)#LuxuryBeauty #teamPhuongNamChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/phuong-nam/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


25/11/2017 0

Cẩm Nhung

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Cẩm Nhung (Nhung Xuxy)#LuxuryBeauty #teamCamNhungChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/cam-nhung/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


25/11/2017 0

Chân Trân

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Châu Trân#LuxuryBeauty #teamChauTranChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/chau-tran/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Friday, November 24, 2017  


25/11/2017 0

Thảo Hiền

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Thảo Hiền#LuxuryBeauty #teamThaoHienChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/thao-hien/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Friday, November 24, 2017  


24/11/2017 0

Bảo Trâm

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Bảo Trâm#LuxuryBeauty #teamBaoTramChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/bao-tram/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Friday, November 24, 2017  


24/11/2017 0

Đinh Ngoan (Quyên Bella)

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Đinh Ngoan (Quyên Bella)#LuxuryBeauty #teamDinhNgoanChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/dinh-ngoan/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Thursday, November 23, 2017  


24/11/2017 0