Category: Chung kết 2017

Như Mỹ

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnames#teamThaoThruc viên: Như Mỹ#LuxuryBeauty #teamNhuMyChi tiết: http#teamNhuMhyuty.timnguoimau.com/nhu-my/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


26/11/2017 0

Cẩm Nhung

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Cẩm Nhung (Nhung Xuxy)#LuxuryBeauty #teamCamNhungChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/cam-nhung/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 25, 2017  


25/11/2017 0

Chân Trân

  Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Châu Trân#LuxuryBeauty #teamChauTranChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/chau-tran/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Friday, November 24, 2017  


25/11/2017 0

Ngọc Trâm

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Ngọc Trâm#LuxuryBeauty #teamNgocTramChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/ngoc-tram/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Thursday, November 16, 2017  


17/11/2017 0

Huỳnh Trang

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Huỳnh Trang#LuxuryBeauty #teamHuynhTrangChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/huynh-trang/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Wednesday, November 15, 2017  


16/11/2017 0

Mỹ Tiên

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Mỹ Tiên#LuxuryBeauty #teamMyTienChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/my-tien/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 11, 2017  


11/11/2017 1

Kim Khánh

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Kim Khánh #LuxuryBeauty #teamKimKhanhChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/kim-khanh/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 11, 2017  


11/11/2017 0

Diễm My

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Diễm My #LuxuryBeauty Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 11, 2017  


11/11/2017 0

Bảo Ngân

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietname aeBeauty – Ứng viên: Bảo Ngân #LuxuryBeauty #teamBaoNganChi tiết: http://missbeauty.timnguoimau.com/bao-ngan/ Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 11, 2017  


11/11/2017 0

Quỳnh Như

Nhấn vào hình dưới đây để vào Facebook bình chọn: #MissVietnameseBeauty – Ứng viên: Quỳnh Như #LuxuryBeauty Posted by Miss Vietnamese Beauty on Saturday, November 11, 2017  


11/11/2017 0